modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Egzorcyzm Leona XIII

W imię Ojca i Syna i Du­cha Świę­te­go. Amen.

IN­WO­KA­CJA DO ŚWIĘ­TE­GO MI­CHA­ŁA AR­CHA­NIO­ŁA

Naj­chwa­leb­niej­szy Ksią­żę Woj­ska Nie­bie­skie­go,świę­ty Mi­cha­le Ar­cha­nie­le, broń nas w wal­ce prze­ciw mo­com ciem­no­ści i ich du­cho­we­mu złu. Przy­bądź na po­moc nam, któ­rzy zo­sta­li­śmy stwo­rze­ni przez Boga i od­ku­pie­ni Krwią Je­zu­sa Chry­stu­sa, jego Syna, spod ty­ra­nii de­mo­na. Świę­ty Ko­ściół wiel­bi Cie­bie jako swo­je­go stró­ża i pa­tro­na; To­bie Pan po­wie­rzył du­sze, któ­re pew­ne­go dnia za­sią­dą w nie­bie. Bła­gaj za­tem Boga po­ko­ju, aby zgniótł sza­ta­na pod na­szy­mi sto­pa­mi, tak żeby nie mógł on już wię­cej trzy­mać lu­dzi w nie­wo­li i szko­dzić Ko­ścio­ło­wi. Za­nieś Naj­wyż­sze­mu wraz z Two­imi tak­że i na­sze proś­by, aby pręd­ko spły­nę­ło na nas Jego Boże Mi­ło­sier­dzie. Po­chwyć smo­ka i strąć go w cze­lu­ści, gdzie nie bę­dzie już mógł zwo­dzić dusz.
Amen.

Proszę się zalogować aby dodać komentarz