modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa za różne grupy w Kościele

Uwielbiajmy Ojca niebieskiego za świadectwo wiary i miłości założycieli zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich. W ich życiu oraz w posłudze wspólnot, które powołali do istnienia, objawia się tajemnica Kościoła modlącego się, nauczającego, prowadzącego dzieło wychowania i spieszącego z pomocą wszystkim potrzebującym. Powołani przez Chrystusa i napełnieni Duchem Świętym niosą światu dobrą nowinę o Bogu bogatym w miłosierdzie.
Wielbimy Cię, Ojcze niebieski, w świętych, którzy zakładali wspólnoty pustelnicze i kontemplacyjne. Prowadzeni przez Twego Ducha naśladowali Chrystusa, który odchodził na miejsca pustynne, by w ciszy rozmawiać z Tobą. Zgromadzenia, które założyli, są także w naszych czasach oazami skupienia i modlitwy. Objawiają prawdę o Kościele modlącym się nieustannie. Poprzez modlitwę przyczyniają się do rozwoju wiary i miłości wszystkich wierzących.
Dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za ich świadectwo i prosimy, abyś odnowił w swoim Kościele ducha modlitwy. Udziel nam tej łaski przez wstawiennictwo świętych założycieli zakonów monastycznych i kontemplacyjnych:
– Święty Benedykcie, módl się za nami.
– Święci Robercie z Molesmes i Bernardzie z Clairvaux,
– Święty Romualdzie,
– Święta Klaro,
– Święci Tereso z Avila i Janie od Krzyża,
– Święty Euzebiuszu,
– Święty Norbercie,
– Święci Franciszku Salezy i Joanno de Chantal,
– Błogosławiona Mario de Mattias,
– Wszyscy święci założyciele i członkowie zakonów kontemplacyjnych – módlcie się za nami.
Wielbimy Cię, nasz najlepszy Ojcze, w świętych założycielach zakonów i zgromadzeń poświęcających się głoszeniu słowa. Namaszczeni Twoim Duchem i zjednoczeni z Twoim Synem opuszczali oni swe rodzinne domy, by przemierzać świat i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Nauczali ludzi i kształcili kaznodziejów, wędrowali od miasta do miasta i wyjeżdżali na misje do dalekich krajów, korzystali z nowoczesnych środków przekazów, by Ewangelia dotarła do każdego człowieka. Wspólnoty przez nich założone podejmowały trudne dzieła ewangelizacyjne w każdej epoce dziejów. Objawiały i nadal objawiają tajemnicę Kościoła misyjnego.
Dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za ich świadectwo i prosimy, abyś odnowił w swoim Kościele ducha ewangelizacji. Udziel tej łaski wszystkim członkom swego ludu przez wstawiennictwo świętych założycieli zakonów poświęcających się głoszeniu słowa:
– Święty Augustynie, módl się za nami.
– Święty Franciszku,.
– Święty Dominiku,
– Święty Filipie Neri,
– Święty Ignacy z Loyoli,
– Święty Wincenty à Paulo,
– Święty Wincenty Pallotti,
– Święty Alfonsie Mario Liguori,
– Błogosławiony Arnoldzie Janssenie,
– Błogosławiony Danielu Comboni,
– Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska,
– Błogosławiona Mario Tereso Wüllenweber,
– Błogosławiona Ludwiko de Montaignac,
– Błogosławiony Stanisławie Papczyński,
– Błogosławiony Jerzy Matulewiczu,
– ...
– Wszyscy święci założyciele i członkowie zgromadzeń pielęgnujących charyzmat ewangelizacji – módlcie się za nami..
Wielbimy Cię, miłosierny Ojcze, w świętych, którzy zakładali wspólnoty zajmujące się wychowaniem dzieci i młodzieży. Z natchnienia Twego Ducha zakładali oni sierocińce, tworzyli szkoły, dbali o kształcenie umysłów i serc swoich podopiecznych, ratowali młodzież zaniedbaną materialnie i duchowo. Ich dzieło trwa we wspólnotach, które założyli. Objawia się w nich tajemnica Chrystusa, który przygarnia do siebie dzieci i tajemnica Kościoła, który kontynuuje misję Zbawiciela.
Dziękujemy Ci, Ojcze, za ich świadectwo i prosimy, abyś odnowił w swoim Kościele ducha troski o wychowanie młodego pokolenia. Udziel tej łaski wszystkim członkom swego ludu, przez wstawiennictwo świętych założycieli zgromadzeń poświęcających się wychowaniu dzieci i młodzieży:
– Święty Janie Bosko, módl się za nami.
– Święty Józefie Kalasancjuszu,
– Święta Paulo Montal,
– Święta Anielo Merici,
– Święta Magdaleno Barat,
– Błogosławiony Zygmuncie Szczęsny Feliński,
– Błogosławiona Franciszko Siedliska,
– Błogosławiona Marcelino Darowska,
– ....
– Wszyscy święci założyciele i członkowie zgromadzeń pielęgnujących charyzmat wychowania dzieci i młodzieży – módlcie się za nami.
Wielbimy Cię, dobry Ojcze, w świętych, którzy zakładali wspólnoty poświęcające się posłudze charytatywnej. Obdarzeni przez Twego Ducha szczególną wrażliwością serca na potrzeby braci cierpliwie służyli chorym i samotnym, biednym i opuszczonym. Zakładali przytułki, tworzyli szpitale i organizowali pomoc dla dotkniętych nieszczęściami. Swoją postawą świadczyli o Chrystusie, który uzdrawiał chorych i spieszył im z pomocą. Założone przez nich wspólnoty objawiają tajemnicę Kościoła kontynuującego misję swego Mistrza i Pana.
Dziękujemy Ci, Ojcze, za ich świadectwo i prosimy, abyś odnowił w swoim Kościele ducha wrażliwości na potrzebujących. Udziel tej łaski wszystkim wierzącym, przez wstawiennictwo świętych założycieli zgromadzeń poświęcających się posłudze charytatywnej:
– Święty Janie Boży, módl się za nami.
– Święty Bracie Albercie,
– Święty Janie de Matha,
– Święta Ludwiko de Marillac,
– Święta Urszulo Ledóchowska,
– Święty Józefie Sebastianie Pelczarze,
– Błogosławiony Honoracie Koźmiński,
– Błogosławiony Edmundzie Bojanowski,
– Błogosławiona Mario Angelo Truszkowska,
– Błogosławiona Bernardyno Jabłońska,
– ...
– Wszyscy święci założyciele i członkowie zgromadzeń poświęcających się posłudze charytatywnej – módlcie się za nami.

Bądź uwielbiony, Ojcze wszechmogący, który słabych ludzi czynisz zdolnymi do podejmowania wielkich dzieł. Ty mocą swego Ducha działasz w ludzkich sercach i sprawiasz, że dzieło zbawienia dokonane przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, nieustannie kształtuje Kościół i przemienia świat. Wraz z Maryją, Matką Chrystusa i Kościoła, zjednoczeni z Aniołami i Świętymi, śpiewamy pieśń uwielbienia Tobie, Ojcze, który z Twoim Synem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.