banner1

rita

rozaniec rozwazania

MAŁY MODLITEWNIK 

Bardzo krótkie rozważania różańcowe

 

Nie liczbą słów modli się człowiek, ale zaangażowaniem serca, które czuje i widzi prawdę jasno i wyraźnie.

TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

W tajemnicy zwiastowania Maryja akceptuje wolę Bożą. Nie jest to wola łatwa i jasna. Maryja jednak w pełnym zaufaniu przyjmuje decyzję Boga. Zgadza się, aby Słowo stało się ciałem.

Nawiedzenie Świętej Elżbiety

W tajemnicy zawiedzenia Maryja dzieli się swoją wiarą i radością. Biegnie do człowieka potrzebującego pomocy. W swojej miłości żyje także dla innych.

Narodzenie Pana Jezusa

W tajemnicy narodzenia Maryja jest świadkiem cudu. Bóg wypełnił swoją obietnicę. Jeszcze nigdy nie był tak blisko ludzi. Maryja widzi Go jako pierwsza i przyjmuje jako swojego Syna.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

W tajemnicy ofiarowania Maryja wie, że nie może mieć swojego Syna tylko dla siebie, bo On całkowicie należy do Ojca. Czasami trzeba oddać Bogu to, co najcenniejsze, aby zyskać jeszcze więcej.

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

W tajemnicy odnalezienia Maryja zrozumiała, że jej Syn przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca. Jednocześnie przekonała się, że łatwo jest stracić Jezusa, a dużo trudniej jest Go odnaleźć.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Nadszedł czas, gdy Jezus rozpoczyna swoją mesjańską misję na ziemi. Potwierdzeniem stają się słowa Ojca i Duch, który daje o Nim świadectwo.

Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

Wesele w Kanie to miejsce cudu, który na wyraźną prośbę Matki Jezusa przynosi pocieszenie ludziom. Zapowiada jednocześnie nadejście godziny, w której Mesjasz odda życie za nasze zbawienie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Pielgrzymowanie i przepowiadanie były trudem, który podjął Jezus, aby skruszyć zatwardziałe serca i wzbudzić w nich wiarę. Ewangelia dociera do tych, którzy są otwarci na prawdę.

Przemienienie na górze Tabor

Objawienie prawdziwej chwały Jezusa ma umocnić uczniów i przygotować na doświadczenie męki. Bóg ukazuje się jako światłość prawdziwa – piękna i dobra.

Ustanowienie Eucharystii

Jezus, odchodząc z tego świata, zostawia nam siebie w swoim Ciele i Krwi. Sakrament dziękczynienia jest pełnym uczestnictwem w tajemnicy Boga, który do końca nas umiłował.

TAJEMNICE BOLESNE

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Przed swoją męką Jezus przygotowuje się przez modlitwę. Pozwoli mu ona zrozumieć i przyjąć kielich, który otrzyma z woli Ojca.

Biczowanie Pana Jezusa

Biczowanie jest namacalnym dowodem na to, że Jezus jest do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Po raz pierwszy Jezusowa krew spada na ziemię, aby wołać do Ojca.

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Korona z cierni potwierdza, jak bardzo królowanie Jezusa różni się od ziemskiego panowania.

Droga krzyżowa Pana Jezusa

Droga Krzyżowa Jezusa łączy w sobie krzyże ludzi wszystkich czasów. Ciężar krzyża staje się czymś więcej niż tylko drewnianą belką dźwiganą na wysoką górę.

Śmierć Pana Jezusa

Śmierć Jezusa jest prawdziwa. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale jednocześnie zostaje pokonana i przywraca życie tym, którzy nieustannie umierają.

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Niezwykła to rzecz, gdy z grobu wychodzi światło i życie. Jezus żyje i daje nadzieję na to, że my również zmartwychwstaniemy.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Mieszkaniem Boga jest niebo. Jezus wstępuje do Ojca, aby zasiąść po Jego prawicy, gdzie nieustannie wstawia się za nami.

Zesłanie Ducha Świętego

Kościół zgromadzony na modlitwie zostaje pocieszony obecnością Ducha. To dzięki Niemu w sercach wierzących rozleją się charyzmaty i pragnienie, aby byli jedno.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Powołaniem Maryi była ciągła wędrówka za Synem. Śmierć nie jest żadną przeszkodą w realizacji tego powołania. Matka Jezusa z duszą i ciałem zostaje wniebowzięta.

Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Niepozorna i skromna kobieta dostępuje zaszczytu, o którym nikt nawet nie śnił. Spełnia się obietnica wywyższenia pokornych.